شرکت خدمات مسافرتي جهانگردان آريايي سرزمين کهن فعاليت خود را از سال 1388 با دريافت مجوز از سازمان هواپيمايي کشوري آغاز کرد.جناب آقاي سيد محمد ايزددوست مديرعامل آژانس ميباشد.اين سايت جهت ارائه پرواز هاي چارتري  و سيستمي به مسافران و آژانس هاي همکار ميباشد.
ارائه پرواز هاي چارتر شيراز دبي  شيراز
ارائه پرواز هاي چارتر شيراز کيش  شيراز
ارائه پرواز هاي چارتر شيراز تهران شيراز
ارائه پرواز هاي چارتر شيراز مشهد شيراز