هنگام استرداد بليط الزاما با پشتيباني هماهنگ گردد
درخصوص استرداد بليط قبل از پرکردن فرم کنسلي و استرداد وجه آنلاين با پشتيباني تماس گرفته شود
درغير اينصورت هرگونه افزايش جريمه يا کنسل نشدن پرواز به عهده ي مسافر ميباشد

کنسلي پروازها تا قبل از ساعت 23:00 انجام ميگردد

شماره پشتيباني:
09338316531سایر اعلانات